Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Marzec 4th, 2015Ulga o której mało który podatnik wie, czyli ulga dla honorowych dawców krwi

Jeżeli jesteś honorowym dawcą krwi – czyli zarejestrowałeś się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i w ciągu roku bezpłatnie oddawałeś swoją krew – masz prawo do obniżenia dochodu do opodatkowania o wartość oddanej krwi. Odliczenia możesz dokonać w ramach PIT-36, PIT-37 i PIT-28 w ramach ulgi z tytułu darowizn – należy dodatkowo wypełnić PIT/O.

 

Ile możemy dzięki temu zyskać? – Wysokość odliczenia obliczamy mnożąc ilość oddanej krwi lub osocza przez ekwiwalent pieniężny w wysokości 130zł za 1 litr krwi lub osocza. Sęk w tym, że odliczenie dokonywane jest z tytułu darowizn, pamiętać więc należy, że jego kwota nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika (a do odliczenia tego wlicza się również darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego i cele kultu religijnego).

 

Drugim czynnikiem ograniczającym wysokość odliczenia mogą być przepisy o krwiodawstwie. Pamiętać należy bowiem, że jednorazowo podatnik oddać może do 450ml krwi – przy czym mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni, a kobiety co 12 tygodni. Przykładowo dorosły mężczyzna może więc oddać krew 6 razy w skali roku. Zakładając, że za każdym razem odda 450ml krwi – uzyskujemy 2,7 litra oddanej krwi w skali roku, co po przemnożeniu przez 130zł daje nam kwotę 351zł do odliczenia od dochodu (w przypadku kobiet kwota ta wyniesie maksymalnie 234zł). W praktyce, gdy nasze dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, maksymalne skorzystanie z ulgi przy oddawaniu krwi obniży nasz podatek dochodowy o 63zł (mężczyźni) lub 42zł (kobiety). Większą korzyść zyskamy jednak oddając osocze – w trakcie roku można go oddać nawet do 25 litrów – co oznacza pomniejszenie dochodu o maksymalnie 3250zł (podatku o 585zł). Oddając dodatkowo maksymalną ilość krwi, dorosły mężczyzna będzie mógł zaoszczędzić na uldze nawet 648zł, przy czym wiadomo niestety, że praktycznie nikt nie oddaje w skali roku tyle krwi i osocza.

Luty 13th, 2015Ostatnie dwa tygodnie na zakup i fiskalizację kasy fiskalnej dla nowych grup podatników!

Przypominamy iż od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych zawęża przedmiotowy zakres czynności, których wykonywanie nie wymagana posiadania kasy fiskalnej. W związku z tym od dnia 1 marca 2015 roku prawo do limitu zwolnienia w wysokości 20.ooozł obrotu utracą podatnicy świadczący usługi z zakresu:
– napraw samochodów, motocykli, motorowerów (mechanicy)
– napraw, bieżnikowania, regeneracji opon, wymiany kół i opon (wulkanizatorzy)
– usług lekarzy, dentystów i stomatologów
– przeprowadzania badań technicznych i przeglądów pojazdów mechanicznych
– usług prawnych i usług z zakresu doradztwa podatkowego
– usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– usług gastronomicznych
Każdemu podatnikowi, który wykonuje czynności określone powyżej zalecamy jak najszybsze wybranie i zakup kasy fiskalnej. Firm zajmujące się sprzedażą, serwisem i fiskalizacją kas mają bowiem w tym okresie bardzo dużo zleceń, przez co nie warto zwlekać z zakupem kasy do ostatniej chwili – szczególnie że jej wcześniejszy zakup pozwoli podatnikowi na naukę jej obsługi w trybie szkoleniowym – jeszcze przed dokonaniem fiskalizacji. Jednocześnie przypominamy, iż jedynie dochowanie wszelkich formalności i terminów dotyczących instalacji kasy fiskalnej upoważnia do otrzymania zwrotu w wysokości 700zł za zakup kasy fiskalnej z Urzędu Skarbowego

Grudzień 13th, 2014Czy podczas zawieszenia działalności gospodarczej można podpisywać umowy dotyczące przyszłych zleceń?

Wielu podatników zastanawia się czy pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, możliwym jest zawieranie przez nich umów, które wykonywane będą dopiero po odwieszeniu działalności gospodarczej i z których przychód powstanie również dopiero w momencie wywiązania się z umowy. Przykładem takich umów mogą być umowy zawierane przez fotografów i kamerzystów ślubnych, którzy w sezonie zimowym często zawieszają działalność gospodarczą ze względu na brak zleceń w tym czasie i tzw. martwy sezon. Jednocześnie sezon ten jest jednak okresem, podczas którego najwięcej potencjalnych klientów pragnie wybrać fotografa na swoją uroczystość.

 

W myśl ogólnej zasady przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie, w którym działalność ta jest zawieszona. W gruncie rzeczy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymienia enumeratywnie jakie czynności są dopuszczalne podczas zawieszenia działalności. W myśl przepisów przedsiębiorca:

 
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania,
powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,
postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością
gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej
przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą.

 

Wielu autorów powołując się na pierwszy z wymienionych powyżej podpunktów twierdzi, że zawieranie umów z przyszłym klientem mieści się w zakresie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Inni publicyści taką interpretację przepisu prawa poddają jednak wątpliwości. Prawo podatkowe zawiera bowiem wiele pojęć nieostrych, które ciężko jest jednoznacznie zdefiniować. Przykładem mogą być właśnie „czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”. O ile powszechnie przyjmuje się, że taką czynnością może być np. podpisanie umowy z firmą ubezpieczającą nasz zakład pracy lub zaliczanie w koszty wydatków ponoszonych na leasing  samochodu wykorzystywanego w działalności, to ciężko jednoznacznie stwierdzić, że umowa, która podpisana będzie z przyszłym klientem ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie przychodu, jest ona raczej „tworzeniem” nowego źródła przychodu. Dodatkowy problem stanowić mogą zaliczki i zadatki, które często pobiera się podczas zawierania takich umów. Zadatek, w przypadku późniejszego rozwiązania umowy, stanowiłby bowiem bieżący przychód po stronie podatnika, a w myśl przepisów czynności mające na celu zabezpieczenie lub zachowanie przychodu nie powinny powodować osiągnięcia przychodu. Przychody finansowe mogą być co prawda osiągane, jednakże z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

 

Podsumowując, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić czy podczas zawieszenia działalności można podpisywać umowy z przyszłym klientem. Głosy są na tyle podzielone, że najlepszym dla podatnika w takiej sprawie rozwiązaniem jest złożenie wniosku o interpretację indywidualną w danej sprawie. Wniosek taki może bowiem dotyczyć zdarzeń przyszłych, które mogą rodzić konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Złożenie wniosku o interpretację jest o tyle korzystne, że w razie gdy urząd w odpowiedzi na nią stwierdzi, że zawieranie takich umów jest dozwolone, to jako podatnik, który zastosował się do wydanej w jego sprawie interpretacji jesteśmy chronieni nawet jeżeli interpretacja ta nie zostanie uwzględniona w przyszłych rozstrzygnięciach urzędu skarbowego w naszej sprawie.

 

Samo zagadnienie zawierania umów podczas zawieszenia działalności gospodarczej jest jednak na tyle kontrowersyjne, że wskazanym byłoby wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Listopad 20th, 2014Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej a otrzymana zaliczka

Wielu podatników ma wątpliwości związane z zaliczkami, które otrzymują od klientów na poczet przyszłych zobowiązań. Czy z chwilą otrzymania zaliczki powstaje przychód? Czy fakt powstania przychodu jest zależny od wysokości zaliczki i tego czy obejmuje ona 100% wysokości należności na poczet usługi, czy może mniej?

Na gruncie prawa podatkowego przyjmuje się co do zasady, że otrzymana zaliczka nie stanowi przychodu podatnika. Zgodnie z ogólną zasadą za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo jej częściowego wykonania, jednakże nie później niż dzień:

– wystawienia faktury

– uregulowania należności

Wyjątkiem od tej reguły jest jednak przepis wskazujący iż do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie uwzględnia się pobranych przez przedsiębiorcę przedpłat na poczet towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wynika z tego, iż zaliczka co do zasady nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. W każdej sytuacji trzeba bowiem ocenić czy dana zaliczka faktycznie nie będzie stanowić źródła uzyskania przychodu. Przychód powstanie bowiem w momencie otrzymania zaliczki gdy ta ma ostateczny i definitywny charakter. Inaczej mówiąc wtedy, gdy umowa nie przewiduje zwrotu wpłaconej przez klienta zaliczki. We wszystkich innych sytuacjach zaliczka nie stanowi jednak źródła uzyskania przychodu i nie jest wykazywana jako przychód w momencie jej otrzymania.

Wrzesień 12th, 2014Kasy fiskalne od nowego roku – zmiany

Nowy rok kalendarzowy to zawsze okres licznych zmian w prawie podatkowym.  Od początku 2015 roku zmianie ulegną między innymi przepisy dotyczące zastosowania kas rejestrujących. Choć limit zwolnienia w wysokości 20.000zł obrotu nie uległ na szczęście zmianie, to ustawodawca zdecydował się na włączenie do katalogu podmiotów, których tenże limit nie dotyczy nowych grup zawodowych. Od początku roku prawo do zwolnienia stracą między innymi prawnicy, lekarze, lekarze dentyści, właściciele warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych, kosmetyczki, fryzjerzy czy osoby świadczące usługi gastronomiczne i usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Wyżej wymienione podmioty utracą prawo do zwolnienia z dniem 1 stycznia 2015 roku – oznacza to, że najpóźniej do dnia 1 marca 2015 roku przedsiębiorcy ci będą musieli wprowadzić do swojej działalności kasy fiskalne.

 

Zmianie, a dokładniej rzecz biorąc likwidacji ulegnie zaś zwolnienie z kasy ze względu na liczbę transakcji. W jego myśl, zwolnieniem z kasy objęci byli podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy spełniali łącznie dwa warunki:
– każde świadczenie usług dokumentowali fakturą zawierającą dane identyfikacyjne klienta
– liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50 a liczba odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20
W nowym rozporządzeniu (obowiązującym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku) powyższe zwolnienie już nie występuje.

 

Jako biuro rachunkowe polecamy podatnikom, których dotyczą opisane powyżej zmiany, jak najwcześniej rozpocząć poszukiwania kas fiskalnych. Pozwoli to na spokojne dopełnienie wszelkich formalności a jednocześnie zachowanie prawa do skorzystania z ulgi, która wynosić może aż 700zł za każdą kasę fiskalną zgłoszoną do Urzędu Skarbowego. Wcześniejszy wybór i zakup kasy fiskalnej da nam również czas na dokładne zaznajomienie się z jej obsługą chociażby podczas szkoleń organizowanych przez salony sprzedaży kas fiskalnych.

Lipiec 30th, 2014Jak pozostać w OFE? Czas na podjęcie decyzji upływa już jutro!

Jeżeli jesteś członkiem któregoś z Otwartych Funduszy Emerytalnych to musisz mieć na uwadze fakt, że tylko do jutra możesz zdecydować czy część Twoich przyszłych składek nadal będzie przekazywana do OFE czy wszystkie składki trafią jedynie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzji można dokonać wypełniając specjalnie ku temu przygotowane oświadczenie, które dostępne jest w formie papierowej w placówkach ZUS. Można je jednak znaleźć również w internecie na stronach:

– www.zus.pl

– www.knf.gov.pl

– w systemie pue.zus.pl

Wniosek wypełnić i wysłać można w postaci elektronicznej lub też w wersji papierowej złożyć go w każdej placówce ZUS lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3,5

01-748 Warszawa

Jeżeli zamierzacie pozostawić część składek w OFE, którego członkami obecnie jesteście, powinniście wypełnić jedynie pierwszą stronę wniosku a na drugiej złożyć swój podpis. Jeżeli planujecie zmienić obecny OFE na inny, podajcie dodatkowo na drugiej stronie nazwę nowego OFE. W przypadku jeżeli planujecie przenieść wszystkie swoje oszczędności z OFE do ZUS to nie musicie nic robić, jeżeli do ZUS’u nie wpłynie żadne oświadczenie od obywatela, to automatycznie przeniesie on nasze składki na konto ZUS.
Jeżeli ktoś nie zdąży jutro złożyć swojego oświadczenia, następną taką okazję będzie miał za 2 lata, czyli w 2016 roku i następnie co 4 lata.

Czerwiec 18th, 2014Jaką datę sprzedaży przyjąć na fakturze, gdy towar wysyłamy do klienta kurierem?

Zagadnienie to w nowym, obowiązującym od początku 2014 roku stanie prawnym budziło wiele wątpliwości. Sprzedawcy zastanawiali się, czy za datę sprzedaży uznać należy datę faktycznego dostarczenia towaru do klienta, czy może wystarczającą byłaby data wydania towaru przewoźnikowi. W praktyce część podatników wpisywała na fakturze datę tożsamą z datą przekazania towaru kurierowi a część, woląc dmuchać na zimne starała się nawet kontaktować z klientem lub przynajmniej śledzić poprzez strony firm kurierskich paczki, tak by mieć pewność co do dnia dostarczenia towaru. Rodziło to jednak spore problemy, teoretycznie bowiem nie można było dołączyć do wysyłanego towaru faktury, na tejże bowiem powinno się już umieścić datę sprzedaży, czyli wg części osób – dostarczenia towaru do klienta. Sporo osób zakładało więc, że towar dotrze zawsze następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki i taką datę umieszczało na fakturach.

 

22 kwietnia Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał jednak interpretację indywidualną nr ILPP5/443-11/14-5/KG, której treść rozwiązuje nurtujący wiele osób problem. Organ podatkowy uznał, że dostawa towaru, choć polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) to rozumiana powinna być szeroko, co oznacza że przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie musi wiązać się z bezpośrednim otrzymaniem i posiadaniem przez kupującego nabytego produktu. Organ podatkowy odwołał się do Kodeksu Cywilnego, z którego przepisów (art. 544 K.C.) wynika, że wydanie rzeczy zostało dokonane z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi celem dostarczenia do miejsca przeznaczenia. W tym też momencie dochodzi do formalnego spełnienia świadczenia przez sprzedawcę a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą.

 

Reasumując, w przypadku gdy podatnik wysyła do klienta towar korzystając z usług pocztowych lub kurierskich, za datę sprzedaży i dokonania dostawy przyjąć może dzień, w którym wydał towar przewoźnikowi. W praktyce, jeżeli fakturę wystawiamy tego samego dnia, którego wysyłamy towar, to możemy na niej przyjąć taką samą datę dla daty wystawienia i sprzedaży (zakończenia dostawy) postman

Marzec 3rd, 2014Ulga na internet w deklaracji podatkowej za 2013 rok

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej szukając oszczędności, niejednokrotnie uderzał już w podatników. Tak też stało się w tym roku. Jednym z przykładów może być zniesienie ulgi na internet w postaci, w jakiej istniała ona od kilku dobrych lat. Począwszy od zeznania za 2013 rok, choć ulga nadal istnieje, to praktycznie każdy kto korzystał z niej we wcześniejszych latach, musi się liczyć z tym, że właśnie utracił ten przywilej.

Po nowelizacji przepisów z ulgi skorzystać będzie można jedynie przez dwa następujące po sobie okresy (lata) podatkowe. Jeżeli więc pierwszy raz podatnik wykazał ulgę w zeznaniu podatkowym za rok 2012 to w zeznaniu za 2013 będzie mógł ją odpisać po raz ostatni. Ten kto po raz pierwszy ulgę wykaże za rok 213, będzie z niej mógł skorzystać jeszcze w zeznaniu za 2014 rok. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie by z ulgi po raz pierwszy skorzystać w deklaracji za rok 2015 i odpisać ją jeszcze raz w zeznaniu podatkowym za 2016 rok. Analogicznie rzecz ujmując, osoby, które skorzystały już z ulgi np. w roku 2010 i 2011, nie mają prawa do skorzystania z ulgi w deklaracji za 2013 rok.

Przypomnijmy, ulga na internet umożliwia dokonanie odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760zł. Pamiętać należy, że jest to kwota o którą zmniejszamy podstawę opodatkowania. Faktyczna oszczędność wynosi więc maksymalnie 136,80 zł, gdyż tyle wynosi 18% podatek od kwoty 760zł. Ulgę wykazujemy w załączniku PIT/O a następnie przepisujemy ją do deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Jednocześnie przypominamy, że jeżeli masz wątpliwości w zakresie wypełnienia swojego PIT’u, warto odwiedzić nasze biuro rachunkowe Legalis, które za niewielką opłatą szybko i bezbłędnie sporządzi Twoją deklarację roczną!

Styczeń 7th, 2014Nowe terminy wystawiania faktur VAT z początkiem 2014 roku

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta wprowadziła szereg nowych rozwiązań. Wiele z nich jest z punktu widzenia podatnika znamiennych. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu zagadnienie nowych terminów wystawiania faktur VAT.

 

Od 1 stycznia 2014 roku przestaje obowiązywać 7 dniowy termin fakturowania. Nową zasadą będzie wystawianie faktur, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi lub dostawa towaru. Identycznie będzie wyglądać termin w przypadku otrzymania zapłaty, bez względu czy będzie to całość zapłaty, czy tylko zaliczka. Nowością będzie jednak możliwość wystawiania faktur również przed dniem wykonania usługi, dostarczenia towaru lub otrzymania zapłaty (również częściowej) za powyższe świadczenia. Faktury będą mogły być wystawione już na 30 dni przed wykonaniem usługi, dostawą towaru lub otrzymaniem zapłaty (lub zaliczki).

 

Powyższe terminy nie będą jednak obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Dopuszcza się bowiem możliwość wystawienia faktury i przed 30 dniem, jeżeli zawiera ona informację o tym jakiego okresu rozliczeniowego będzie dotyczyć (np. przy mediach, dzierżawie, najmie, leasingu czy stałej obsłudze prawnej i biurowej). Istnieje też grupa przedsiębiorców, których obowiązywać będą indywidualne terminy dla wystawiania faktur. Z atypowymi terminami liczyć muszą się chociażby podatnicy świadczący usługi budowlane i budowlano-montaże, dostawcy książek, gazet i czasopism czy drukarnie.

 

Jednocześnie, nowelizacja ustawy zrywa więź zachodzącą pomiędzy dniem wystawienia faktury a powstaniem obowiązku podatkowego. Od teraz, obowiązek podatkowy będzie powstawać bowiem niezależnie, z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi. Czy nowelizacja ustawy przyniesie więcej dobrego czy złego? Czas pokaże, wiadomo jednak, że pierwsze tygodnie, a nawet miesiące jej obowiązywania nie będą łatwe zarówno dla podatników jak i biur rachunkowych…

Grudzień 23rd, 2013Życzenia swiąteczne

.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim czytelnikom i klientom naszego biura rachunkowego Legalis, najszczersze i najserdeczniejsze życzenia. Niech najbliższe dni napełnią Was wewnętrznym spokojem, radością, uśmiechem i siłami na nadchodzący 2014 rok! Ten zaś, niech przyniesie Wam jak największe przychody, przy jak najmniejszych podatkach 😉

.

grafika-swieta1