Legalis Blog

PIT, VAT, CiT, KPiR… wszystko o księgowości i rachunkowości

Listopad 20th, 2014Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej a otrzymana zaliczka

Wielu podatników ma wątpliwości związane z zaliczkami, które otrzymują od klientów na poczet przyszłych zobowiązań. Czy z chwilą otrzymania zaliczki powstaje przychód? Czy fakt powstania przychodu jest zależny od wysokości zaliczki i tego czy obejmuje ona 100% wysokości należności na poczet usługi, czy może mniej?

Na gruncie prawa podatkowego przyjmuje się co do zasady, że otrzymana zaliczka nie stanowi przychodu podatnika. Zgodnie z ogólną zasadą za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo jej częściowego wykonania, jednakże nie później niż dzień:

– wystawienia faktury

– uregulowania należności

Wyjątkiem od tej reguły jest jednak przepis wskazujący iż do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie uwzględnia się pobranych przez przedsiębiorcę przedpłat na poczet towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wynika z tego, iż zaliczka co do zasady nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. W każdej sytuacji trzeba bowiem ocenić czy dana zaliczka faktycznie nie będzie stanowić źródła uzyskania przychodu. Przychód powstanie bowiem w momencie otrzymania zaliczki gdy ta ma ostateczny i definitywny charakter. Inaczej mówiąc wtedy, gdy umowa nie przewiduje zwrotu wpłaconej przez klienta zaliczki. We wszystkich innych sytuacjach zaliczka nie stanowi jednak źródła uzyskania przychodu i nie jest wykazywana jako przychód w momencie jej otrzymania.